Charles Davey Harris

Charles Davey Harris


Tyne Cot Memorial, Belgium


Tyne Cot Memorial


Memorial Reference: N.Z. Apse, Panel 2

Tyne Cot Memorial

Tyne Cot Memorial