Charles Davey Harris

Charles Davey Harris


St Paul's Church, Glenmark


St Paul's Church, Glenmark, New Zealand


Charles Davey Harris Memorial